Срочні кредити з 18 год до 5000 тис

Відношення залучених міжбанківських кредитів (депозитів) до розміщених міжбанківських кредитах складає біля 6,86. Значення цього показника свідчить про те, що в цілому розглядаєма група банків є позичальником. При цьому 76 банк виступає в ролі позиковця, а 69 банків в ролі кредитора.

Реферат: Аналіз банківської діяльності

Можна зробити висновок, що запропонований спосіб подачі показників, які характеризують банки в полі виділених факторів, може бути застосовано до комерційних банків при визначенні їхнього рейтингу.

Аналіз банківської діяльності 2

6 Процентний дохід за період Середній залишок активів, які дають дохід (кредити, вкладення коштів у цінні папери, паї в інші підприємства, факторинг, лізинг) І клас 9,6% ІІ клас 8,9% ІІІ клас 9,5% IV клас 8,7% V клас 8,9% VI клас 8,7%

Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних

Різниця між першим і другим коефіцієнтом полягає в тому, що прибуток очищається від нестабільних джерел. Це має принципове значення, коли надалі оцінюється динаміка коефіцієнта. Рейтинг банку не може бути високим, якщо зростання коефіцієнтів прибутковості забезпечується за рахунок нестабільних джерел.

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов&rsquo язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов&rsquo язань.

Молочна промисловість належить до провідних у харчовій і переробній промисловості та формує достатньо привабливий за обсягами ринок. Це пов&rsquo язано з тим, що продукція молочної галузі займає важливе місце у споживанні.

Який фактичний стан досліджуваного явища (проведення аналізу стану банківської діяльності) збір і узагальнення необхідної інформації перетворення первинної інформації у вторинну, тобто проводиться аналітична робота детальне вивчення зібраної інформації, розрахунок показників, що характеризують той чи інший процес, те чи інше явище, і підведення підсумків зробленого аналізу.

Як видно з таблиць та та з рисунків та по трьом рокам підприємству дуже не вистачає найбільш ліквідних активів на покриття найбільш обов&rsquo язкових зобов&rsquo язань.

Власні кошти банку або власний капітал складаються із основного та додаткового капіталу. Основний капітал включає фактично сплачений статутний фонд та інші фонди, які створюються банком за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати податків і обов&rsquo язкових платежів (резервний, спеціальний, основних коштів).

Итак, только у нас вы можете скачать рефераты на любую тему бесплатно. Также вы можете бесплатно скачать сочинения на нужную вам тему. Желаем вам успехов в учебе и только хороших оценок.

За умов розміру ризику на одного позичальника, що перевищує 65% власних коштів банку, кредит вважається великим.

Ліквідність підприємства характеризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов&rsquo язань навіть з порушенням строків погашення, які передбачені контрактом [88].